Doopdiensten

In navolging van de opdracht van de Here Jezus in Mattheüs 28:19 “Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest” (Het Boek), worden in ‘De Ambassade’ allen die tot bekering komen, uitgenodigd om zich te laten dopen. In de doop symboliseert de gelovige dat hij met Christus is gestorven, met Hem is begraven en weer met Hem is opgestaan in een nieuw leven. Hij belijdt en verkondigt nu openbaar zijn wedergeboorte. Tijdens de dienst zullen de dopelingen dan ook een getuigenis van hun geloof afleggen alvorens zij gedoopt worden.

De wijze van dopen, namelijk door onderdompeling, onderstreept ook deze symboolfunctie. De dopeling wordt in het water ondergedompeld en komt weer boven: hij is met Jezus Christus een nieuw leven begonnen. De doopdiensten worden gehouden als er mensen zijn die bij de raad van oudsten hebben aangegeven dat zij zich willen laten dopen. De raad zal na het aanhoren van het getuigenis van de kandidaat-dopeling het besluit nemen wel of niet te dopen. Het zijn altijd feestelijke diensten. Er is blijdschap en ontroering wanneer degenen die gedoopt worden in hun eigen woorden vertellen waarom zij deze stap willen zetten. Vervolgens worden zij op grond van dit getuigenis, afgelegd ten overstaan van de gemeente, gedoopt. Er wordt tijdens deze diensten gebruik gemaakt van het doopvont achter in de Nieuwe Kerk.

Ook kunnen mensen van andere gemeenten die geen eigen gelegenheid hebben tot het dopen door onderdompeling zich bij onze gemeente laten dopen. Dit gebeurt natuurlijk in goed overleg met de desbetreffende gemeente.

 

Overzicht: Zondagdiensten
Zondagochtendsamenkomsten
Welkomstdiensten
Doopdiensten
Bij de diensten